×

За да можете да паркирате со Вашиот мобилен телефон, пратете СМС порака со шифрата на зоната, потоа оставете едно празно место и внесете го регистарскиот број на Вашето возило на следниот број 144144 (пример: А3 AA123FF)

Неточни команди:
  • AA123FF A3
  • A3AA123FF
  • AA123FFA3